Uppförandekod

Alla våra projekt byggs på fyra viktiga stommar

Sterner Stenhus Fasad har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn. Vi köper och använder material och produkter med låg miljöpåverkan


Kvalitet
: Våra fasader ska besegra tiden
Miljö: Våra fasader ska vara miljövänliga och en fröjd för ögat
Ekonomi: Vi ska inte göra något som redan är dyrt ännu dyrare
Arbetsmiljö: Alla uppdrag innefattar ett aktivt arbetsmiljöarbete

Företaget innehar certifiering inom ISO 9001-2015 (kvalitetsledning) samt ISO 14001-2015 (miljöledning).

ISO-certifiering
ISO 9001 är en ledningssystemsstandard för kvalitetsledning. Ett ledningssystem baserat på ISO 9001 är ett verktyg för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster möter kundkraven.

ISO 14001 är en ledningssystemstandard för miljöledning. Ett ledningssystem baserat på 14001 är ett verktyg för att företag och organisationer ska hantera sin miljöpåverkan och följa tillämpligt lagkrav.

Självklart är vi också medlemmar av:
• Sveriges Byggindustrier
• Stockholms Byggmästareförening
• Mur & Putsföretagen (Sveriges mur- och putsentreprenörers förening)
• Håll Nollan

 

 

 

Miljöpolicy

Sterner Stenhus Fasad har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn. Vi köper och använder material och produkter med låg miljöpåverkan.

Det är viktigt för oss att minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt. Sterner Stenhus Fasad ska verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och följa gällande miljölagar och regler.

 

Kvalitetspolicy

Sterner Stenhus Fasad ska vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss.

Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med bland annat genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.

Sterner Stenhus Fasad strävar efter en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

Sterner Stenhus Fasad eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens. För oss är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med den kvaliteten som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav. Detta uppnår vi genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.

Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med våra leverantörer och kunder.


Uppförandekod

Sterner Stenhus Fasads uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen.

Helhetslösningar

Från konsultation till installation med hantverk, produktionsledning och administration

Kvalitet och hållbarhet

Vi är med och skapar hållbara städer och som samhällsbyggare har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.

Lokal närvaro och regional styrka

Fasadgruppen består av ett antal lokalt förankrade entreprenörsdrivna fasadbolag och är Sveriges enda rikstäckande fasadkoncern.